Wat is 'Project Seksueel Geweld' ?

Het ‘Project Seksueel Geweld’ maakt deel uit van een doctoraatsonderzoek naar de psychische en sociale impact van seksueel geweld. Het project bestaat uit verschillende deelstudies die elk een specifiek doel hebben. Hieronder beschrijf ik de verschillende deelstudies. Sommige studies zijn nog lopende en als u dat wenst kunt u nog steeds deelnemen. Andere studies werden reeds afgerond, en dan vindt u daarvan een korte samenvatting van de resultaten terug.

Koppel interviewstudie: Respondenten gezocht!

Voor deze interviewstudie ben ik nog op zoek naar tien koppels waarvan één van beide partners seksueel geweld meemaakte buiten de huidige partnerrelatie.

In deze studie ga ik na of het meemaken van seksueel geweld samenhangt met veranderingen in de partnerrelatie en hoe men als koppel het grensoverschrijdende gedrag een plaats kan geven. Dit zal ik doen door middel van interviews met mensen die seksueel geweld ervaren hebben en hun partner. Hiervoor zoek ik volwassen mannen en vrouwen die het zien zitten om hun ervaringen met seksueel geweld en hoe dit de partnerrelatie beïnvloedde te delen in een interview. Meer specifiek zou ik graag één interview afnemen met iemand die seksueel geweld meemaakte en één met zijn/haar partner afzonderlijk. Elk interview zal ongeveer één à twee uur duren. De interviews zullen online doorgaan. Zowel u als uw partner kiezen volledig zelf wat jullie willen vertellen en wat jullie voor jullie zelf houden. Alles wat binnen het interview gesprek gezegd wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over deze studie kan u terugvinden in onze informatiebrief .

Wie beslist om hieraan deel te nemen dient te beseffen dat het deelnemen aan dergelijk interview vragen bepaalde herinneringen of gevoelens kunnen oproepen die mogelijks als onprettig of zelfs traumatisch ervaren kunnen worden. Ik wil daarom benadrukken dat niemand zich verplicht mag voelen om deel te nemen aan het interview gesprek. Wie beslist om deel te nemen kan op elk moment, zonder enige reden te vermelden, de deelname stopzetten. Wie na deelname moeilijkheden ervaart kan steeds terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties.

Indien u graag samen met uw partner zou willen deelnemen kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met Dagmar Stockman via e-mail: Dagmar.Stockman@Ugent.be.

Survey studie

Met behulp van deze surveystudie probeer ik na te gaan welke zaken een invloed hebben op veranderingen die men kan ervaren na het meemaken van seksueel geweld. Deze studie bestaat uit verschillende vragenlijsten die op drie meetmomenten ingevuld worden. Het derde en laatste meetmoment gaat van start in November 2021. Wie reeds deelnam aan meetmoment 1 en/of meetmoment 2 wordt vanaf November 2021 opnieuw uitgenodigd om deel te nemen. Of u wil deelnemen aan het derde meetmoment kan u volledig zelf kiezen.

Individuele interviewstudie

Om na te gaan wat de mogelijke veranderingen zijn na het ervaren van seksueel geweld en hoe men dit een plaats kan geven, voerde ik vorig jaar eveneens een interviewstudie uit. Deze interviews werden naarstig uitgetypt en zullen binnenkort geanalyseerd worden. Onderzoeksresultaten zullen op de website verschijnen wanneer dit proces is afgerond.

Alvast ontzettend bedankt aan iedereen die hier aan deelnam. Jullie verhalen zijn van onschatbare waarde voor dit onderzoek.

Review van reviews

Voor deze studie ben ik in de bestaande wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar samenvattend onderzoek dat iets meer zegt over de psychologische en sociale impact van seksueel geweld bij volwassenen en welke factoren hier een rol in spelen. Vervolgens maakte ik hier een synthese van. Specifiek wordt aangetoond dat seksueel geweld met een reeks psychologische en sociale veranderingen gepaard kan gaan. Het kan onder meer gaan om gevoelens van angst, neerslachtigheid, of eerder traumaklachten zoals herbelevingen of een minder goede nachtrust. Sociale veranderingen die vaak werden teruggevonden zijn teruggetrokkenheid of veranderingen op seksueel vlak. Ook positieve veranderingen zoals een andere kijk op het leven en zichzelf of een betere band met mensen in de omgeving werd teruggevonden. De verschillende onderzoeken toonden eveneens aan dat meerdere factoren hierbij een rol kunnen spelen: factoren in de tijd (bv. de eigen opvoeding en hoe daar met grensoverschrijdend gedrag werd omgegaan), factoren binnen het individu (bv. hoe men met het seksueel geweld omgaat en of men zichzelf de schuld geeft), factoren van het seksueel geweld (bv. hoe goed men diegene kende die het seksueel geweld uitvoerde), factoren in de omgeving (bv. hoe steunend familie/vrienden/partners zijn), factoren in de hulpverlening en juridische wereld (bv. hoe hulpverleners/de politie/de advocaat reageren) en tot slot de ruimere maatschappij (bv. hoe men in de maatschappij denkt over seksueel geweld). Kortom, het meemaken van seksueel geweld kan met heel wat veranderingen gepaard gaan. Of en hoe deze veranderingen tot stand komen en evolueren over de tijd heen is een complex samenspel van heel wat verschillende factoren.

Systematische review

Aan deze studie wordt momenteel hard gewerkt. Specifiek zal hier onderzoek over de impact van seksueel geweld op relaties met belangrijke anderen in het leven onder de loep genomen worden. De resultaten van deze studies vat ik vervolgens samen. Van zodra deze bekend zijn zal de website geüpdatet worden.